วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)

           นายวัฒนา ดำแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย38) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์สถานศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1