วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร)

           นายวัฒนา  ดำแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย38) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร กิจกรรมอบรมการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายตะเครียะบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา