ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตะเครียะ บ้านขาว

ผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายการศึกษา

นางสาวสุภาพร บุญทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)
ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาตะเครียะ บ้านขาว

นายวัชระ ดีเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฎิ์)
รองประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาตะเครียะ บ้านขาว

นางสาวสุทธิดา วัชรอดิศัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากแตระ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร)

กิจกรรมศูนย์เครือข่ายฯ

โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษา